Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Χρήσιμο υλικό για εξάσκηση στις μονάδες μέτρησης διαφορετικών μεγεθών

1) https://www.edumedia-sciences.com/en/media/617-units-of-measurement 

(Διαδραστικός πίνακας υπολογισμού των υποδιαιρέσεων και των πολλαπλασίων για τις βασικές μονάδες μέτρησης του μήκους, της επιφάνειας, της μάζας και του όγκου )

2) Συγκεντρωτικός πίνακας για τις μονάδες μέτρησης. Οι μαθητές καλούνται να σημειώσουν για κάθε μέγεθος τη βασική μονάδα μέτρησης, το εργαλείο μέτρησης και παραδείγματα μετρήσεων από την καθημερινότητα. 

3) Διαδραστικό φυλλάδιο - Οι μαθητές επιλέγουν την κατάλληλη μονάδα μέτρησης. https://www.edplace.com/worksheet_info/maths/keystage1/year2/topic/269/1592/measurement:-knowing-which-unit-to-use

Εκπαιδευτικός Λιανού Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου